“Tôi có thể làm 30ph bởi vì tôi đã học để làm điều đó trong 20 năm” (st)

https://www.facebook.com/1540305384/videos/315120941620770/