Qilala đánh hay thật, anh em xem tới quả finish mới thấy nó hay đến thế nào.
https://www.youtube.com/watch?v=FSIkwR0UEG8