Kỹ t huật tuyệt vời của Vịnh Xuân. Đây là những tình huống giả định, trên thực tế sẽ khác. Có luyện tập sẽ có kết qủa.