WING CHUN FIRST FORM SIU LUM TAO 小念頭
SUMMER OF 2018 I TRAVELED ALL THE WAY FROM TEXAS TO VISIT MY STUDENTS IN VIETNAM. THEY HAVE NOTHING BUT THE LOVE AND PASSION TO TRAIN TO BE BETTER EVERYDAY. THEY ARE PRACTICING THE FIRST WING CHUN FORM (SIU LUM TAO)

NHỮNG HỌC TRÒ THÂN YÊU CỦA SIFU PHẠM TẠI CHI NHÁNH VỊNH XUÂN BÌNH DƯƠNG LÁI THIÊU VIETNAM-HÈ NĂM 2018. CÁC EM ĐANG TẬP BÀI TIỂU NIỆM ĐẦU HỆ PHÁI IP MAN