“Emty your mind, be formless, shapeless, like water.You put water into a cup, it becomes the cup. You put water into the bottle, it becomes the bottle. You put water into a teapot, it becomes the teapot. Water can flow or it can crash. Be water, my friend.” (Hãy để cho tư tưởng của bạn giống như nước không bị trói buộc. Rót nước vào cốc, nó thành chiếc cốc. Rót nước vào chai, nó thành cái chai. Rót vào bình, nó thành cái bình. Nước có thể tự nhiên trôi đi, tự va đập. Hãy như nước, người bạn của tôi.) – Lý Tiểu Long

Xem nhiều hơn về Vĩnh Xuân Quyền tại http://lophocvinhxuan.com