Xem trận này của Duy Nhất đã mắt quá
#LoveSport #MCVMedia #Kickboxing #Boxing #MuayThai #MMA #Taekwondo #Championship
Nguồn: World Lethwei Championship