Xem 15 triết lý của Lý Tiểu Long về võ thuật tại đây: http://lophocvinhxuan.com/2015/03/19/…
Xem nhiều hơn về Vịnh Xuân Quyền tại http://lophocvinhxuan.com