Bài giới thiệu về Hổ quyền của Vĩnh Xuân. Câu lạc bộ Vĩnh Xuân Tây Hồ

Người biểu diễn bài Hổ quyền trên có tên là Đảm