Sư tổ rùa già

You are too concerned with what was and what will be. There’s a saying. Yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called the “present”.

[youtube-subscribe]

Con quá lo lắng với những điều đã xảy ra và sẽ xảy ra. Có câu nói thế này. “Ngày hôm qua là lịch sử, ngày mai là một bí ẩn, còn hôm nay là một món quà (gift)”. Đó là lý do tại sao nó được gọi là “hiện tại” (present). (Trong tiếng Anh present cũng có nghĩa là gift)

Shifu: Master! I have… it’s very bad news!

Oogway: Ah, Shifu. There is just news. There is no good or bad.

Shifu: Master, your vision. Your vision was right! Tai-Lung has broken out of prison! He’s on his way!

[pause]

Oogway: That IS bad news.

Shifu: Thầy ơi! con có … tin rất xấu!

Đại sư rùa: Ah, sư phụ. Đó chỉ là tin. Không có tốt, không có xấu.

Shifu: Thưa thầy, thầy đã đúng! Tai-Lung đã phá ngục! Nó đang trên đường đến đây!

[tạm dừng]

Đại sư rùa: Đó là tin xấu.

Oogway: My friend, the panda will never fulfill his destiny, nor you yours until you let go of the illusion of control.

Shifu: Illusion?

Oogway: Yes.

[points at peach tree]

Oogway: Look at this tree, Shifu: I cannot make it blossom when it suits me nor make it bear fruit before its time.

Shifu: But there are things we *can* control: I can control when the fruit will fall, I can control where to plant the seed: that is no illusion, Master!

Oogway: Ah, yes. But no matter what you do, that seed will grow to be a peach tree. You may wish for an apple or an orange, but you will get a peach.

Shifu: But a peach cannot defeat Tai Lung!

Oogway: Maybe it can, if you are willing to guide, to nurture it, to believe in it.

Shifu: But how? How? I need your help, master.

Oogway: No, you just need to believe. Promise me, Shifu, promise me you will believe.

Đại sư rùa: Con à, Gấu trúc sẽ không bao giờ hoàn thành sứ mệnh của mình, cũng như con, cho đến khi con thoát ra khỏi ảo tưởng về sự kiểm soát.

Shifu: Ảo tưởng?

Đại sư rùa: Đúng vậy.

[chỉ vào cây đào]

Đại sư rùa: Nhìn cái cây này, Shifu: ta không thể làm cho nó nở hoa theo mong muốn của ta, cũng như làm cho nó kết trái sớm.

Shifu: Nhưng có những điều chúng ta * có thể kiểm soát: con có thể kiểm soát khi nào trái cây sẽ rơi xuống, con có thể kiểm soát nơi gieo hạt giống: đó không phải là ảo tưởng, thưa thầy!

Đại sư rùa: Ah, đúng. Nhưng cho dù con có làm gì đi nữa, hạt giống đó sẽ vẫn phát triển thành một cây đào. Con có thể muốn có một trái táo hay một trái cam, nhưng kết cục con sẽ vẫn nhận được một trái đào.

Shifu: Nhưng một trái đào không thể đánh bại Tai Lung!

Đại sư rùa: Có lẽ nó có thể, nếu con sẵn lòng chỉ giáo nó, nuôi dưỡng nó, và tin vào nó.

Shifu: Nhưng làm thế nào? Làm thế nào? Con cần sự giúp đỡ của thầy, của thầy.

Đại sư rùa: Không cần, con chỉ cần niềm tin. Hứa với thầy, Shifu, hứa với thầy con sẽ tin.

Nguồn http://vinhxuanvietnam.wordpress.com