Tiêu chỉ hay Phiêu chỉ (phóng ngón tay) cho thấy tinh thần của bài. Đây là cấp độ tột cùng để chiến đấu tự do, với các ngón tay duỗi thẳng xỉa dẫn đạo linh hoạt thay vì một nắm đấm có tính chất cương mãnh. Bài áp dụng nguyên lý “dĩ công vi thủ” (lấy công làm thủ) và “dĩ đả vi tiêu” (lấy đánh làm hóa giải), “dùng eo phát lực” và “lực quán chỉ”. Những kĩ thuật mới là quải tranh, trắc thân vấn thủ, thượng hạ sạn thủ, khuyên cát thủ, thượng hạ canh thủ và bộ pháp khấu bộ. Riêng thế đánh chỏ, chi phái Hồng Kông chỉ có một đòn (chỏ đánh chéo từ trên xuống), sau Diệp Chuẩn thêm hai thế khác: phê trửu (chỏ đánh ngang) và cập chửu (chỏ đánh chéo từ dưới lên) bổ sung từ chi phái Quảng Đông, cho bài một sắc thái đặc biệt linh hoạt.

Lời thiệu gốc:

1. Mã khai bán bộ chi nhị tự kiềm dương mã
2. Giao thoa than thủ – giao thoa bát thủ – cổn thủ thâu quyền
3. Nhật tự xung quyền (tiêu chỉ thủ) – khuyên cát thủ thâu quyền
4. Chuyển thân quải tranh (tam thức) – tiêu chỉ thủ thâu quyền
5. Khẩu bộ – chuyển thân quải tranh – tiêu chỉ thủ – thượng lộ sạn thủ
6. Phất thủ – phục thủ – thoát thủ – khuyên thủ thâu quyền
7. Chuyển thân quải tranh – tiêu chỉ thủ – hạ lộ sạn thủ
8. Phất thủ – phục thủ – thoát thủ – khuyên thủ thâu quyền
9. Chuyển thân thượng hạ canh thủ (tam thức) – phục thủ – thoát thủ – khuyên thủ thâu quyền (tả – hữu)
10. Trắc thân vấn thủ (tam thức) – chẩm thủ – chuyển thân phục thủ – thoát thủ – khuyên thủ thâu quyền (tả – hữu)
11. Tiêu chỉ thủ (tứ thức) – chuyển thân thượng lộ sạn thủ – phất thủ – phục thủ – thoát thủ – khuyên thủ thâu quyền (tả – hữu)
12. Cầm nã thủ – trừu chàng quyền – ấn chưởng thâu quyền
13. Tam cúc cung đại huýnh hoàn thủ (tam thức)
14. Liên hoàn xung quyền – khuyên thủ thâu quyền