Qi lala đánh Vịnh Xuân trên đài cũng khá hay nè ae
https://www.youtube.com/watch?v=Tb7mzdXYcXk