Nhìn cái màu video là biết kinh cỡ nào rồi
https://www.youtube.com/shorts/a7hVxCTIXWU