Nhưng mà nếu gặp Duy Nhất thì còn phải suy nghĩ lại
https://www.youtube.com/watch?v=Mb0ddGiZsBc