Combo này dành cho đứa nắm cổ áo bạn
https://www.youtube.com/shorts/nj904iP4fuc