Thích mấy cú quét trụ quá.
Võ cổ truyền nhưng rất hiện đại.

https://www.youtube.com/shorts/9JgUDOCPDRY