Mình rất thích tác phẩm Danny The Dog này của Lý Liên Kiệt. Một bộ phim kungfu quá đỉnh.
https://www.youtube.com/watch?v=8VLiXbXWrfs