Thấy có video về Bát Trảm Đao của Sifu Pham hay hay
https://www.youtube.com/watch?v=TSST2DSpEnM