Các thế tay trong Vịnh Xuân Quyền rất quan trọng. Muốn hiểu và tập được Vịnh Xuân Quyền các bạn hãy nghiên cứu các thế tay trong Vịnh Xuân trước nhé.

https://www.youtube.com/watch?v=tymJFRRh4bM