Dùng để áp dụng với mấy thằng sở khanh công sở nha mọi người:
https://www.youtube.com/watch?v=N67K3XILKOs