Vĩnh Xuân quyền tại Việt Nam phát triển nhờ Tôn Sư Nguyễn Tế Công, ông là hoa kiều và đã dạy lại cho một số đệ tử người Việt ở miền bắc như: Cố võ sư Trần Thúc Tiển, Cố võ sư Trần Văn Phùng, Cố võ sư Ngô Sỹ Quý, Cố võ sư Vũ