– Thân pháp là gì ? Tại sao phải chú trọng đến việc luyện tập thân pháp ? – Tại sao chỉ riêng việc tập thuần thục ba đường đánh Vũ gia đã được coi là ‘tạm đủ dùng’ ? Và tại sao ba đường đánh này lại chính là ‘Kim chỉ nam’ cho việc