Như chúng ta đều đã biết Vĩnh Xuân Nội gia là một môn nhu quyền. Việc lỏng mềm là những yêu cầu đầu tiên trên bước đường tập luyện Vĩnh Xuân Nội gia. Chính vì vậy trong hệ thống quyền thuật Vĩnh Xuân Nội gia, việc tập lỏng mềm được đặt lên hàng đầu. Trên