Một số đòn võ tự vệ, học ngay trước khi quá muộn, áp dụng ngay vào thực tế, không quá khó để học. Đây là những tình huống giả định, còn ứng dụng tuỳ vào từng trường hợp cụ thể các bạn nhé.