Tagged: tôn sư

Tran Hoa Thuan 0

Tôn sư Trần Hoa Thuận

Dù nổi tiếng như vậy, nhưng Lương Tán vẫn hành nghề y và không bao giờ có ý mở lò võ. Tuy nhiên, ông cũng có vài đệ tử, trong số đó dĩ nhiên...