Tagged: Thủ lưu trung

Tư thế đứng của sư phụ Diệp Vấn 0

Thủ lưu trung

Trong Vịnh Xuân Quyền có một câu nói, đó là: “Thủ Lưu Trung“, câu này có nghĩa là hai tay đặt ở trước ngực, một tay trên, một tay dưới, một tay quyền, một tay chưởng...