Vịnh Xuân Quyền được phổ biến và luyện tập trên toàn thế giới bởi nó mang lại cho người tập một sức khoẻ tốt, một trí tuệ minh mẫn để làm việc. Nó dựa trên những phương pháp luyện tập đơn giản, ngắn gọn và xúc tích. Frances Straumietis nhờ luyện tập Vịnh Xuân Quyền đã

[youtube-subscribe] Video trên đây sẽ là bài hướng dẫn đỡ đánh của sư phụ Châu Phong, một số các kĩ thuật phức tạp cần đến tốc độ và sự chính xác như: than thủ, lạp thủ, quyện thủ, nhật tự, cùi trỏ,… các bạn có thể nghiên cứu và thực hành. Chúc các bạn luyện