Vịnh Xuân Quyền có cả thảy 18 thế tay, mỗi thế tay đều là sự tích luỹ kinh nghiệm từ thực tế chiến đấu và luyện tập hàng ngày. Và để cấu thành nên môn võ Vịnh Xuân Quyền, các sư phụ đã dựa vào 18 thế tay tạo ra các đòn thế, bài quyền

[youtube-subscribe] Video trên đây sẽ là bài hướng dẫn đỡ đánh của sư phụ Châu Phong, một số các kĩ thuật phức tạp cần đến tốc độ và sự chính xác như: than thủ, lạp thủ, quyện thủ, nhật tự, cùi trỏ,… các bạn có thể nghiên cứu và thực hành. Chúc các bạn luyện