Tagged: Thái cực

Đạo lý của Vịnh Xuân 0

Đạo lý của Vĩnh Xuân

Cơ sở сủa vũ trụ là nguyên sinh có lý trí. Thái cực là một thực thể vĩnh cửu, bao trùm, có ở khắp mọi nơi kết hợp với năng lượng có trong ngũ...