Kỹ thuật Than thủ trong Vịnh Xuân “Than thủ” (tản ra, gạt ra) được dùng đưa ra phía trước để gạt ra khi nhận hay tiếp xúc với tay đối phương, là kỹ thuật cơ bản nhất mà để từ đó có thể biến ra hầu hết các kỹ thuật tay khác trong Vịnh Xuân.