Tuy gốc gác là Hoa Lư, nhưng ông lại sinh ra tại Cao Bằng vào năm 1917. Tổ tiên của Quyền sư là Tả Thừa tướng Đinh quốc công Nguyễn Bậc đời nhà Đinh (thế ký IX-X ), hậu duệ của phó duệ úy tướng quân Nguyễn Hữu Khôi, sau đổi là Lê Văn Khôi, người