Đã xuất bản vào 20-09-2012 Vĩnh Xuân Quyền Hồng Kông: Các kỹ thuật Mộc Nhân cơ bản Hệ Phái Diệp Vấn – Koo Sang và Diệp Vấn – Diệp Chuẩn – Diệp Bùi Võ sư Phú Phạm Hosted by HLV Hòa Nguyễn Liên Lạc HLV Hòa Nguyễn mua DVD cách tập VXHK [youtube-subscribe]