Huyền thoại Lý Tiểu Long và môn võ Triệt Quyền Đạo của ông đã là kim chỉ nam cho rất nhiều người luyện tập theo. Trên hết là những tư tưởng tiến bộ, vượt bậc của ông về võ thuật sẽ còn tồn tại mãi mãi. “Căn bệnh lớn nhất của con người là tự