Tại sao người tập Vịnh Xuân lại phải có đạo? Vì sao chúng ta cần biết đạo khi tập Vịnh Xuân, có cần có đường lối nếu muốn đạt đến đỉnh cao của môn này không? Vì đạo tạo ra vũ trụ, vũ trụ tạo ra con người, và con người tạo ra Vịnh Xuân.