Lương Bác Trù và Nghiêm Vĩnh Xuân, hai chưởng môn nhân đầu tiên của Vĩnh Xuân Quyền, đã có một thời gian đi chu du đây đó và cuối cùng họ dừng chân tại Quảng Châu, Quảng Đông. Tại đây, họ đã gặp đoàn tuồng Hồng Chỉ đang đi lưu diễn trên sông nước Trung