Một bạn trên diễn đàn LHVX đã cung cấp một thông tin hữu ích về danh sách các võ đường Vĩnh Xuân Quyền lớn ở Việt Nam.  Các võ đường Vĩnh Xuân quyền ở Việt Nam  I. Ở miền Bắc Võ đường Cột Cờ của các võ sư Nguyễn Đức Dũng, Hoàng Quốc Toàn, Nguyễn