Li Thủ/Chi Sao (Dính tay/gắn bó tay) là một công phu đặc biệt riêng của Vịnh Xuân Quyền. Chi-Sao cho phép học viên để tích hợp các khía cạnh khác nhau của hệ thống Vịnh Xuân. Đó là lần đầu tiên và quan trọng nhất một bài tập nhạy cảm tràn đầy năng lượng. Thông