A. Phả hệ nhân vật Vịnh Xuân quyền trên thế giới  Ngũ Mai Sư thái (五 枚 師 太, Wumei Shitai, Ng Mui Si Tai) hay Ngũ Mai Đại Sư ( 五 梅 大 師, Wǔ Méi Dà Shī, Ng Mui Dai Si), Nghiêm Nhị (嚴 二, Yim Yee): cha của Nghiêm Vịnh Xuân, Đời