Video dưới đây là một cuộc giao lưu võ thuật giữa 2 trường phái Triệt Quyền Đạo và Vĩnh Xuân Quyền. Một buổi giao lưu võ thuật trên tinh thần trao đổi và học hỏi thêm để cùng tiến bộ. Thế nhưng ở đây, mình không thấy sự học hỏi giao lưu trong mỗi đường