Dù e ngại không muốn phổ biến môn võ nghệ của mình cho quảng đại quần chúng, VS Diệp Vấn cuối cùng cũng đã mở võ đường và rất nhanh môn Vịnh Xuân trở nên nổi tiếng tại Hồng Kông và vì khía cạnh rất thực tế và thích hợp với tự vệ của nó.