Bài viết này bản dịch chưa chính xác, các bạn vui lòng quay lại vào dịp khác! Đang dịch… Lực cứng và mềm sử dụng trong Vịnh Xuân Quyền Trong Vịnh Xuân Diệp Vấn/Ip Man Wing Chun, tôi cố gắng đạt được sự lỏng mềm để mang lại ưu thế cho mình khi đối thủ