Vịnh Xuân là thế này đấy, trong công có thủ, đánh đỡ đồng thời: [youtube-subscribe] Đến thì tiếp, đi thì tiễn biệt chỉ có thể là Vĩnh Xuân Quyền. Chúc các bạn tập luyện vui vẻ!