Có một câu chuyện, nó giống như là một giai thoại về Diệp Vấn. Đó là khi ông còn ở Phật Sơn, một lần có một toán người gồm toàn những cao thủ ở phương Bắc kéo vào đòi thách đấu, kể trong đó có một người cao lớn, sức mạnh hơn người và gương