Theo quy luật chung, mọi tổ chức đều có một hệ thống cấp bậc cùng với những quyền hạn và trách nhiệm tương ứng với cấp bậc ấy. Toàn bộ các quy định hay quy ước của một tổ chức được gọi là Nội Quy (quy định nội bộ), đối với một môn phái cổ