Đây là video ngắn giới thiệu về 2 loại binh khí trong Vĩnh Xuân Quyền Trường côn (gậy dài 2m) Song tô – Bát trảm đao (đao ngắn dắt trong mình) Ngoài ra còn có loại binh khí khác (hình như là kiếm nữa) nhưng đặc thù nhất trong Vĩnh Xuân Quyền là 2 loại