Bộ pháp là danh từ chuyên môn võ thuật dùng để chỉ phương pháp di chuyển, là nghệ thuật di chuyển cơ thể trên nền tảng các bộ tấn. Từ điển Việt Nam cũng như từ điển Hán Việt định nghĩa “bộ” có nghĩa là bước chân, đi bộ. Phương pháp di chuyển có nhiều