Lược bỏ hết các tình tiết để đến với cái đơn giản nhất để đạt được hiệu quả tốt nhất. Đến thì đón đỡ, đi thì tiễn biệt