Vũ gia thân pháp chú trọng vào thân pháp (phép dùng thân) trong vận động, thân pháp lại dựa trên nền tảng vững chắc của bộ pháp trong chuyển động, đấy chính là điểm cốt lõi trong hệ thống tập luyện Vĩnh Xuân Vũ gia thân pháp.