Lời thiệu :

 1. Mã khai bán bộ chi nhị tự kiềm dương mã
 2. Giao thoa than thủ – giao thoa bát thủ – cổn thủ thâu quyền
 3. Nhật tự xung quyền – khuyên thủ thâu quyền
 4. Xuyên kiều – chuyển mã cập lan thủ (tả hữu phê tranh)
 5. Song phục thủ – phách thủ – chánh chưởng cập hộ thủ
 6. Chuyển thân lan thủ – giao thoa than thủ – cập chuyển thân bàng thủ
 7. Lan thủ xung quyền – phất thủ – phục thủ – thoát thủ – khuyên thủ thâu quyền
 8. Cầm lan – trắc thân lan thủ khởi đề thoái
 9. Hoành đạp bộ trắc thân bàng thủ – cập trắc thân giao thoa than thủ tam thức
 10. Trừu chàng quyền – phục thủ – thoát thủ – khuyên thủ thâu quyền
 11. Trực đăng thoái – đạp bộ đê bàng thủ – cập song than thủ – chánh thân song vấn thủ
 12. Song trất thủ – song ấn chưởng – thâu quyền
 13. Chuyển thân trắc sanh thoái – trắc thân án thủ – đàn kiều xung quyền (3 lần)
 14. Liên hoàn xung quyền – khuyên thủ thâu thức

 Tam kieu Vinh Xuan Quyen