Tiêu chỉ hay Phiêu chỉ (phóng ngón tay) cho thấy tinh thần của bài. Đây là cấp độ tột cùng để chiến đấu tự do, với các ngón tay duỗi thẳng xỉa dẫn đạo linh hoạt thay vì một nắm đấm có tính chất cương mãnh. Bài áp dụng nguyên lý “dĩ công vi thủ” (lấy công làm thủ) và “dĩ đả vi tiêu” (lấy đánh làm hóa giải), “dùng eo phát lực” và “lực quán chỉ”. Những kĩ thuật mới là quải tranh, trắc thân vấn thủ, thượng hạ sạn thủ, khuyên cát thủ, thượng hạ canh thủ và bộ pháp khấu bộ. Riêng thế đánh chỏ, chi phái Hồng Kông chỉ có một đòn (chỏ đánh chéo từ trên xuống), sau Diệp Chuẩn thêm hai thế khác: phê trửu (chỏ đánh ngang) và cập chửu (chỏ đánh chéo từ dưới lên) bổ sung từ chi phái Quảng Đông, cho bài một sắc thái đặc biệt linh hoạt.

Tiêu chỉ

Võ sư Lương Đĩnh biểu diễn bài Tiêu Chỉ (hay Phiêu Chỉ)

Lời thiệu (Ca Quyết 歌訣) bài Tiêu chỉ theo Diệp Chuẩn:
1. 馬開半步之二字拑羊馬
Mã khai bán bộ chi nhị tự kiềm dương mã

2. 交叉攤手 – 交叉撥手 – 滚手收拳
Giao thoa than thủ – giao thoa bát thủ – cổn thủ thâu quyền

3. 日字沖拳(標指手) – 圈割手收拳
Nhật tự xung quyền (tiêu chỉ thủ) – khuyên cát thủ thâu quyền

4. 轉身枴爭 (三式) – 標指手收拳
Chuyển thân quải tranh (tam thức) – tiêu chỉ thủ thâu quyền

5. 口步 – 轉身枴爭 – 標指手 – 上路鏟手
Khẩu bộ – chuyển thân quải tranh – tiêu chỉ thủ – thượng lộ sạn thủ

6. 拂手 – 伏手 – 脫手 – 圈手收拳
Phất thủ – phục thủ – thoát thủ – khuyên thủ thâu quyền

7. 轉身枴爭 – 標指手 – 下路鏟手
Chuyển thân quải tranh – tiêu chỉ thủ – hạ lộ sạn thủ

8. 拂手 – 伏手 – 脫手 – 圈手收拳
Phất thủ – phục thủ – thoát thủ – khuyên thủ thâu quyền

9. 轉身上下耕手 (三式) – 伏手 – 脫手 – 圈手收拳
Chuyển thân thượng hạ canh thủ (tam thức) – phục thủ – thoát thủ – khuyên thủ thâu quyền (tả – hữu)

10. 側身問手(三式) – 枕手 – 轉身伏手 – 脫手 – 圈手收拳
Trắc thân vấn thủ (tam thức) – chẩm thủ – chuyển thân phục thủ – thoát thủ – khuyên thủ thâu quyền (tả – hữu)

11. 標指手 (四式) – 轉身上路鏟手 – 拂手 – 伏手 – 脫手 – 圈手收拳
Tiêu chỉ thủ (tứ thức) – chuyển thân thượng lộ sạn thủ – phất thủ – phục thủ – thoát thủ – khuyên thủ thâu quyền (tả – hữu)

12. 擒拿手 – 抽撞拳 – 印掌收拳
Cầm nã thủ – trừu chàng quyền – ấn chưởng thâu quyền

13. 三掬弓大迥還手(三式)
Tam cúc cung đại huýnh hoàn thủ (tam thức)

14. 连环沖拳 – 圈手收拳
Liên hoàn xung quyền – khuyên thủ thâu quyền

 Lời thiệu (Ca Quyết 歌訣) bài Tiêu chỉ theo Lương Quang Mãn:

  1. Khai thung mã
  2. Song giao tiễn
  3. Bài chỉ
  4. Cập trửu
  5. Quải trửu
  6. Phê trửu
  7. Nhị đồng thủ
  8. Dương thủ
  9. Tháp chùy
  10. Bái Phật

Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BB%8Bnh_Xu%C3%A2n_quy%E1%BB%81n