Như tên gọi của bài, tầm kiều (tìm cầu) chỉ rõ mục đích bài là tìm cây cầu nối giữa công và thủ, hoặc, tiếp được tay đối phương để từ đó phát hiện sơ hở tấn công. Bài chú trọng luyện chuyển bộ theo bộ pháp xước mã đặc biệt của môn phái với thế tấn trắc thân kiềm dương. Lúc tiến theo thế “đạp bộ” hay còn gọi là “leo núi”, chân trước bước kéo chân sau theo, trọng tâm thân thể luôn đặt tại chân sau. Lúc địch thủ tấn công, thế “chuyển mã” dời trung tâm tuyến và dẫn đòn đối thủ vào khoảng không. Đây là lý thuyết “dùng bộ pháp tìm tay (tầm kiều) đối thủ”, “dùng eo xoay phá giải đòn công của địch”. Bài có ba thế cước: đề thoái, trực đăng thoáitrắc sanh thoái, dùng chân trước để đá, chân vừa đá liền tiến một bước tới để nhập nội liên hoàn đả kích đối thủ. Những đòn tay mới được giới thiệu trong bài là chánh thân vấn thủ, phê tranh, xuyên kiều, trắc thân án thủ, trừu chàng quyền, đàn kiều xung quyền.

Lời thiệu (Ca Quyết 歌訣) bài Tầm kiều theo Diệp Chuẩn:

1. 馬開半步之二字拑羊馬
Mã khai bán bộ chi nhị tự kiềm dương mã

2. 交叉攤手 – 交叉撥手 – 滚手收拳
Giao thoa than thủ – giao thoa bát thủ – cổn thủ thâu quyền

3. 日字沖拳 – 圈手收拳
Nhật tự xung quyền – khuyên thủ thâu quyền

4. 穿橋 – 轉馬及攔手 (左右批爭)
Xuyên kiều – chuyển mã cập lan thủ (tả hữu phê tranh)

5. 雙伏手 – 拍手 – 政掌及護手
Song phục thủ – phách thủ – chánh chưởng cập hộ thủ

6. 轉身攔手 – 交叉攤手 – 及轉身膀手
Chuyển thân lan thủ – giao thoa than thủ – cập chuyển thân bàng thủ

7. 攔手沖拳 – 拂手 – 伏手 – 脫手 – 圈手收拳
Lan thủ xung quyền – phất thủ – phục thủ – thoát thủ – khuyên thủ thâu quyền

8. 擒攔 – 側身攔手起提腿
Cầm lan – trắc thân lan thủ khởi đề thoái

9. 橫踏步側身膀手 – 及側身交叉攤手三式
Hoành đạp bộ trắc thân bàng thủ – cập trắc thân giao thoa than thủ tam thức

10. 抽撞拳 – 伏手 – 脫手 – 圈手收拳
Trừu chàng quyền – phục thủ – thoát thủ – khuyên thủ thâu quyền

11. 直登腿 – 踏步低膀手 – 及雙攤手 – 政身雙問手
Trực đăng thoái – đạp bộ đê bàng thủ – cập song than thủ – chánh thân song vấn thủ

12. 雙窒手 – 雙印掌 – 收拳
Song trất thủ – song ấn chưởng – thâu quyền

13. 轉身側撐腿 – 側身按手 – 彈橋沖拳
Chuyển thân trắc sanh thoái – trắc thân án thủ – đàn kiều xung quyền (3 lần)

14. 连环沖拳 – 圈手收式
Liên hoàn xung quyền – khuyên thủ thâu thức

Lời thiệu (Ca Quyết 歌訣) bài Tầm kiều theo Lương Quang Mãn:

  1. Khai thung mã
  2. Song giao tiễn
  3. Bài chỉ
  4. Tầm kiều
  5. Lan kiều thủ
  6. Đơn bàng thủ
  7. Song bàng thủ
  8. Tam không thủ

Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BB%8Bnh_Xu%C3%A2n_quy%E1%BB%81n